top of page

FAQs

 • How does a UV-C sterilization work? / Jak działa sterylizacja światłem UV-C?
  The UV-C radiation damages DNA and RNA in bacteria, viruses, fungi and other microorganisms by direct irradiation. Bacteria, viruses, fungi and microorganisms die or lose their reproductive capacity. As a result, we sterilize both surfaces and air. Promieniowanie UV-C uszkadza DNA i RNA bakterii, wirusów, grzybów i innych mikroorganizmów przez bezpośrednie napromienianie. Bakterie, wirusy, grzyby i mikroorganizmy giną lub tracą zdolność reprodukcyjną. W rezultacie sterylizujemy zarówno powierzchnie, jak i powietrze.
 • How do I know that the lamp really works? / Skąd wiem, że lampa naprawdę działa? "
  Mites, bacteria and viruses are too small to be seen with the naked eye, but UV-C radiation is also lethal to fungi, though to a slightly lesser extent. As a result, the radiation also kills mold and other fungi, which in some cases can be seen with the naked eye. The World Health Organisation (WHO) lists UV radiation as one of the ways to fight Coronavirus - ultraviolet light destroys its thin lipid layer. The effects of UV-C rays are currently used in special sterilizers to decontaminate smartphones, laptops, masks, instruments and medical equipment. Buses or even milk and eggs, are also disinfected with ultraviolet. Dr. Philip Tierno, a clinical professor at the Pathology Department of Langone Medical University in New York, points out that only UV-C light kills germs. UV-A and UV-B rays are not suitable to do that. Roztocza, bakterie i wirusy są zbyt małe, aby można je było zobaczyć gołym okiem, ale promieniowanie UV-C choć w nieco mniejszym stopniu jest także zabójcze dla grzybów. W efekcie emitowane promieniowanie zabija także pleśnie i inne grzyby, co w niektórych wypadkach można dostrzec gołym okiem. Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wymienia promieniowanie UV jako jeden ze sposobów walki z koronawirusem - światło ultrafioletowe niszczy jego cienką warstwę lipidową. Działanie promieni UV-C wykorzystuje się obecnie w specjalnych sterylizatorach do odkażania smartfonów, laptopów, maseczek, przyrządów w salonach kosmetycznych oraz sprzętu medycznego. Ultrafioletem dezynfekuje się także autobusy, a nawet mleko i jajka. Dr Philip Tierno, profesor kliniczny na wydziale patologii Uniwersytetu Medycznego Langone w Nowym Jorku, przypomina, że tylko światło UV-C zabija zarazki. Promienie UV-A i UV-B nie nadają się do tego.
 • Where to use the BioShox UV-C lamp? / Gdzie stosować lampę BioShox UV-C?
  The BioShox UV-C lamp is suitable for indoor applications and for rooms up to 40m², including: hospitals, households, classrooms, cloakrooms, offices and other rooms where people stay every day. In households, the sterilization lamp is particularly suitable for kitchens, home offices, toilets and other rooms susceptible to the presence of pathogens. Lampa BioShox UV-C jest odpowiednia do zastosowań wewnętrznych dla pomieszczeń do 40m², w tym: szpitali, domów, sal lekcyjnych, szatni, biur i innych pomieszczeń w których na co dzień przebywają ludzie. W domach lampa do sterylizacji jest szczególnie odpowiednia do kuchni, toalet i innych pomieszczeń podatnych na obecność patogenów.
 • What to look for when disinfecting with ultraviolet (UV)? / Na co należy zwrócić uwagę podczas dezynfekcji w ultrafiolecie (UV)?
  Before use, one should remember that the radiation emitted by the lamp has a similar effect to sunlight and will cause fading of colors exposed to its direct action. After UV sterilization, it is recommended to ventilate the room before using it. Przed użyciem należy pamiętać, że promieniowanie emitowane przez lampę ma działanie zbliżone do słonecznego i będzie powodowało płowienie kolorów narażonych na jego bezpośrednie działanie. Po zakończeniu sterylizacji UV zaleca się wentylację pomieszczenia przed korzystaniem z niego.
 • How often should I use BioShox UV-C? / Jak często stosować BioShox UV-C?
  Normally, use it 1-2 times a week. In the case of particular risk of exposure to pathogens, you can use the lamp more often, but be sure to take all precautions. W normalnym wypadku używaj 1-2 razy w tygodniu. W wypadku szczególnego ryzyka narażenia na patogeny możesz używać lampy częściej, bezwzględnie pamiętaj jednak o wszystkich środkach ostrożności
 • How much time should I expose the space to disinfect it? / Ile czasu należy naświetlać przestrzeń żeby ją zdezynfekować?
  The larger the room, the longer the exposure time should be. For example, for a 40m2 room, the exposure should not be less than 60min, for a 20m2 room the time can be proportionally reduced by half, i.e. to 30min. The longer the exposure time, the more effective sterilization is. Czym większe pomieszczenie, tym dłuższy powinien być czas naświetlania. Przykładowo dla pomieszczenia 40m2 naświetlenie nie powinno być krótsze niż 60min, dla pomieszczenia 20m2 czas może być proporcjonalnie skrócony o połowę to znaczy do 30min. Czym dłuższy czas naświetlania, tym skuteczniejsza jest sterylizacja.
 • Does the lamp disinfect the surface or air? / Czy lampa dezynfekuje tylko powierzchnię czy powietrze też?
  Both. The lamp deactivates all pathogens in the air and on the surface. Lampa dezynfekuje również powietrze i dezaktywuje wszelkie unoszące się w nim patogeny.
 • How long can the lamp be used? / Jak długo można stosować lampę?
  The lifespan of the bulb in the BioShox UV-C lamp is 8,000 hours. When using the lamp 24 hours a day, the bulb should be changed after one year. When using 12 hours a day exchange the bulb after every 2 years. When using the lamp for one hour a day, the bulb only needs to be exchanged after 20 years! The products are covered by a two-year warranty (except for damage caused by the user, including primarily mechanical damage to the lamp or bulb). For replacement bulbs, please email us. Żywotność promiennika w lampie BioShox UV-C wynosi 8000 godzin. Przy używaniu lampy 24 godziny na dobę żarówkę powinno wymienić się po roku. Przy użyciu 12 godzin na dobę po 2 latach, a przy użyciu godzinę dziennie dopiero po 20 latach! Produkty są objęte dwuletnią gwarancją (z wyjątkiem szkód spowodowanych przez użytkownika, w tym przede wszystkim mechanicznym uszkodzeniem lampy lub promiennika). Promienniki można wymieniać, zachęcamy do odwiedzenia strony www.bioshox.eu
 • Can you touch the bulb? / Czy można dotykać promiennika?
  Avoid touching the bulb. Any dirt or grease on the bulb reduces its efficiency. Należy unikać dotykania promiennika. Każde zabrudzenie, zatłuszczenie promiennika obniża jego skuteczność.
 • Why is UV-C radiation harmful to humans, animals and plants? / Dlaczego promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin?"
  BioShox UV-C emits radiation with a wavelength of 253.7nm, which is in the UV-C range of 100-280nm and has a destructive effect on the proteins of which ribonucleic acids (RNA) and deoxyribonucleic acids (DNA) are made. As a result, every organism exposed to radiation is exposed to a destructive effect through serious genetic changes leading to e.g. loss of reproductive capacity (bacteria, viruses, fungi) or in the case of larger organisms skin damage (irritation, redness, cancer) and eye irritation (conjunctivitis, blindness). BioShox UV-C emituje promieniowanie o długości fali 253,7nm, które mieści się w zakresie promieniowania ultrafioletowego UV-C 100-280nm i wpływa destrukcyjnie na białka, z których zbudowane są kwasy rybonukleinowe (RNA) oraz kwasy deoksyrybonukleinowe (DNA). W efekcie każdy organizm wystawiony na działanie promieniowania narażony jest na destrukcyjny wpływ poprzez poważne zmiany genetyczne prowadzące np. do utracenia zdolności do reprodukcji (bakterie, wirusy, grzyby) lub w wypadku większych organizmów zmiany skórne (podrażnienia, zaczerwienienia, nowotwory) i podrażnienia oczu (zapalenie spojówek, ślepota).
 • What are the white dots in the bulb? / Czym są białe kropki czasami pojawiające się w promienniku?
  Over time, small white particles may appear inside the tube of the ultraviolet (UV) sterilizing bulb. They are chemical compounds. There are much less of them than in a regular fluorescent lamp. The principle of ultraviolet sterilization lamp operation is to stimulate the evaporation of chemical compounds in the lamp tube to emit UV-C light. There may be small particles inside the radiator, which is normal and does not affect its use. Z czasem wewnątrz rurki promiennika sterylizującego w ultrafiolecie (UV) mogą pojawić się małe, białe cząstki. Są one związkami chemicznymi. Jest ich znacznie mniej niż w zwykłej świetlówce. Zasada działania lampy do sterylizacji w ultrafiolecie polega na stymulowaniu parowania związków chemicznych w tubie lampy w celu emitowania światła UV-C. Wewnątrz promiennika mogą znajdować się małe cząsteczki, co jest normalne i nie wpływa na użytkowanie.
 • Does UV-C light kill COVID-19 (coronavirus)? / Czy światło UV-C zabija wirusa COVID-19 (koronawirus)?
  In the statement of the Chief Sanitary Inspector of 4 March 2020 regarding Covid-19 we read that "The virus is covered with a thin layer of fat, which is destroyed by detergents, soap, disinfectants, UV rays." World Health Organization (WHO) confirms the destructive effect on microorganisms by UV light. BioShox lamps emit UV-C light, which is the only type of UV light that effectively kills viruses and bacteria. W komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 marca 2020 roku dotyczącego Covid-19 czytamy, że "Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV." O niszczącym działaniu drobnoustrojów przez światło UV pisze również World Health Organization (WHO). Lampy BioShox emitują światło UV-C, które jest jedynym typem światła w spektrum UV, które skutecznie zabija wirusy i bakterie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dziękujemy za wiadomość!

bottom of page