top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BioShox

 1. [definicje]

Pojęcia użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego BioShox, udostępniony w domenie publicznej w sieci Internet pod adresem www.bioshox.pl w formie umożliwiającej jego wydruk i przechowywanie;

 • Serwis –  serwis internetowy służący do świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem www.bioshox.pl, w ramach którego prezentowany jest Towar Sprzedawcy;

 • Sprzedawca – LARS Andrzej Szymański Sp. Z o. o, adres: ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo, NIP 7773261077, REGON 364168476;

 • Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;

 • Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

 • Użytkownik – Przedsiębiorca lub Konsument, korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;

 • Konto – utworzone przez Użytkownika i prowadzone w systemie informatycznym przez Sprzedawcę konto, dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, w którym gromadzone są podane przez Użytkownika dane oraz za pomocą którego Użytkownik może m.in. dokonywać zakupu Towarów, przeglądać historię zamówień oraz zarządzać danymi;

 • Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta;

 • Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który utworzył Konto;

 • Login – adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji Konta;

 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do identyfikacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta;

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie;

 • Towary – produkty prezentowane przez Sprzedawcę w Serwisie, które mogą stanowić przedmiot Zamówienia Klienta, których opis umieszczony jest w Serwisie poniżej zdjęcia Towaru;

 • Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczna jest lista wybranych przez Użytkownika do zakupu Towarów, a także w którym istnieje możliwość ustalenia
  i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów;

 • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane Sprzedającemu za pośrednictwem Serwisu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są wybrane przez Użytkownika Towary;  

 • Klient – Użytkownik, z którym zawarta została Umowa Sprzedaży;

 • Umowa Sprzedaży – umowa, do której zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Klientem dochodzi w trybie wskazanym w Regulaminie, której przedmiotem są Towary;

 • Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 • Dni Kalendarzowe – wszystkie dni w roku z uwzględnieniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

 • Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu;

 • Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.

 1. [postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz zasady i tryb zawierania z Klientem Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu.

 1. [dane kontaktowe]

  1. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

adres:                                                                ul. Świerkowa 14, 64- 320 Niepruszewo

adres e-mail:                                                 lighting@lars.pl

numer telefonu:                                           +48 61 840 4000

numer rachunku bankowego:               11 1160 2202 0000 0003 0306 0616

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w pkt 3.1. powyżej.

 2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą w godzinach od 8:00 do 16:00.

 1. [wymagania techniczne]

  1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami Java i Flash, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px;

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) w przypadku zakładania Konta lub składania Zamówień,

 • włączona obsługa plików cookies,

 • zainstalowany program FlashPlayer.

  1. Używanie oprogramowań innych podmiotów, mających wpływ na funkcjonalności przeglądarek wymienionych w pkt 4.1. powyżej może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu, dlatego rekomenduje się wyłączenie takich oprogramowań na czas korzystania z Serwisu.

 1. [informacje ogólne]

  1. Sprzedawca, jako administrator Serwisu, świadczy na rzecz jego Użytkowników usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie jego asortymentu, obliczanie ceny Towarów oraz kosztów Dostawy Towaru, usługi umożliwiające składanie Zamówień, rejestrację i administrowanie Kontem, a ponadto możliwość przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz formularza „Zapytaj eksperta”, zgłaszania problemu za pośrednictwem formularza „Zgłoś problem”, a także pobrania instrukcji oraz katalogów, materiałów prasowych oraz zdjęć dotyczących asortymentu Sprzedawcy. Sprzedawca, na zamówienie Użytkownika, świadczy dla niego usługę newsletter polegającą na przesyłaniu informacji handlowych na temat Serwisu oraz asortymentu Sprzedawcy.

  2. Użytkownik powinien:

   1. korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,

   2. powstrzymywać się od dostarczenia treści o charakterze bezprawnym, w tym treści propagujących przemoc, powszechnie uważanych za wulgarne, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

   3. powstrzymywać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe jego funkcjonowanie, przez którą należy rozumieć w szczególności:

 • ingerencję w korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwianie korzystania z niego,

 • ingerencję w zawartość lub charakter techniczny Serwisu,

 • rozsyłania za pośrednictwem Serwisu lub umieszczania w nim niezamówionej informacji (SPAM).

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy
   w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane Siłą Wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

  2. W przypadku, gdy Serwis nie działa prawidłowo, pojawiają się błędy lub problemy techniczne, Użytkownik powinien zgłosić taką okoliczność Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

  3. Wszelkie treści opublikowanie w Serwisie, w tym w szczególności znaki towarowe, zdjęcia oraz opisy Towarów, podlegają ochronie prawnej.

  4. Wykorzystywanie materiałów (instrukcji, katalogów, materiałów prasowych i zdjęć) dostępnych w zakładce „Do pobrania” nie wymaga występowania o zgodę, o ile są one wykorzystywane do użytku osobistego lub do promocji Sprzedawcy oraz kreowania pozytywnego wizerunku Sprzedawcy (cel marketingowy).

  5. Użytkownik który pobierze materiały określone w pkt 5.8. i będzie chciał je wykorzystać w celach marketingowych zobowiązany jest do nie ingerowania w prezentowaną w nich treść.

  6. Poprzez korzystanie z materiałów udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają jakichkolwiek praw majątkowych do korzystania z Materiałów.

 1. [zakładanie Konta w Serwisie]

  1. Utworzenie Konta jest nieodpłatne i wymaga rejestracji. Rejestracja polega na dokonaniu następujących czynności:

 1. wypełnienie znajdującego się w Serwisie Formularza Rejestracji dostępnego po kliknięciu w ikonę „Konto użytkownika” oraz „Zarejestruj się”,

 2. następnie należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail oraz hasło do konta.

 3. dokonanie akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru,

 4. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru,

 5. klikniecie w ikonę „Konto użytkownika”.

  1. W wyniku prawidłowej rejestracji, Serwis tworzy dla Użytkownika Konto, czego potwierdzeniem jest wiadomość powitalna wysłana na  podany przy rejestracji przez Użytkownika adres e-mail.

  2. Konto dostępne jest po zalogowaniu. Loginem jest podany przez Użytkownika przy rejestracji adres e-mail. Logowanie następuje poprzez podanie loginu i hasła po uprzednim kliknięciu w ikonę „Zaloguj się”. Serwis daje możliwość zapamiętania danych. W przypadku zaznaczenia ikony „Zapamiętaj moje dane”, przy kolejnej wizycie w Serwisie nie będzie potrzeby ponownego zalogowania. Serwis nie ponosi odpowiedzialności ze skutki związane z zapamiętaniem danych.

  3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z cudzych Kont oraz udostępniać swojego Konta osobom nieuprawnionym. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby nieuprawnione, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem.

  4. Użytkownikiem może być wyłącznie Przedsiębiorca albo Konsument posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

  5. Rejestracji Konta oraz składania w imieniu i na rzecz Użytkownika wszelkich oświadczeń woli i wiedzy w postaci elektronicznej może dokonywać wyłącznie należycie do tego umocowana osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  6. Z momentem utworzenia Konta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na warunkach określonych
   w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

  7. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji wszelkich zamieszczonych na jego Koncie danych za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.

  8. Usunięcie Konta, a co za tym idzie rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wymaga przesłania żądania usunięcia Konta z adresu e-mail podanego przez Klienta na adres e-mail Sprzedawcy podany w pkt 3.1. powyżej lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w pkt 3.1. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne
   z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Okres wypowiedzenia kończy się z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiło przesłanie żądanie usunięcia Konta. 

 1. [Towary]

  1. Wszystkie Towary prezentowane w Serwisie są nowe.

  2. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, w szczególności Sprzedawca nie gwarantuje dostępności Towarów
   w zadeklarowanej przez Klienta ilości.

 2. [składanie Zamówień]

  1. Przeglądanie asortymentu nie wymaga utworzenia Konta w Serwisie. Składanie Zamówień możliwe jest po utworzeniu Konta albo poprzez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez utworzenia Konta.

  2. Do zapoznania się z Towarami służy moduł wyszukiwania produktów.

  3. Ceny w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT). Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt Dostawy Towaru (opłata za transport, dostawę
   i opłaty pocztowe), o której Użytkownik jest informowany w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, przed wyrażeniem woli związania się Umową Sprzedaży.

  4. Wybór Towaru następuje poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka”. Towar zostanie wówczas dodany do Koszyka, w którym można zaktualizować ilość Towaru, wpisując żądaną liczbę albo usunąć Towar.

  5. Po skompletowaniu Koszyka, a przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru metody wysyłki Towaru oraz sposobu płatności, mając możliwość przedstawienia swoich uwag do składanego Zamówienia.

  6. W przypadku, gdy Użytkownik dokonuje zakupu bez wcześniejszego dokonania rejestracji w Serwisie, Serwis umożliwia utworzenie konta przez kliknięcie w ikonę „Stwórz konto”.

  7. Szczegółowe informacje na temat metod wysyłki oraz sposobów płatności znajdują się w Serwisie.

  8. Zamówienie następuje poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów i zapłać”, po uprzednim dokonaniu akceptacji Regulaminu oraz złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności, w przypadku Użytkowników, którzy nie składali zamówień w ramach zarejestrowanego Konta.

  9. Informacja z potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest automatycznie przesyłana przez Serwis na podany przez Klienta adres e-mail. Informacja ta stanowi jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Sprzedawcy i nie powoduje powstania po stronie Sprzedawcy jakichkolwiek zobowiązań.

  10. Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność wybranych przez Klienta Towarów.
   W razie braku dostępności, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany,
   a uiszczone opłaty zwrócone.

  11. Zamówienia można składać przez 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia. Zamówienia złożone po godz. 15:00, w sobotę oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

  12. Użytkownik, który jako sposób płatności wybrał „Przelewy24” zobowiązany jest uiścić cenę za zamówiony Towar, niezwłocznie, a najpóźniej w przeciągu 1 Dnia Roboczego/Dni Roboczych, następującego/następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie.

  13. Użytkownik, który jako sposób płatności wybrał „Przelew tradycyjny” zobowiązany jest uiścić cenę za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu 1 Dnia Roboczego/Dni Roboczych następującego/następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie.

  14. Przez uiszczenie ceny należy rozumieć wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  15. Sprzedawca zastrzega prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w pkt 8.12. i 8.13. powyżej, po uprzednim poinformowaniu Klienta.

  16. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą powiadomienia Klienta przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia do realizacji poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail, który zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Datą powiadomienia jest dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta.  

  17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

 3. [dostawa]

  1. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

  2. Dostawa Towaru świadczona jest przez podmiot trzeci na warunkach wskazanych
   w odrębnym regulaminie, udostępnionym przez firmę transportową:

 1. DPD Polska sp. z o.o. https://www.dpd.com.pl/content/download/1535/13888/file/Regulamin-krajowy.pdf

 2. Poczta Polska S.A. http://www.pocztex.pl/pocztex/informacje-ogolne-2/ w zakładce Do pobrania – Regulamin Pocztex

  1. Dostawa Towaru jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty Dostawy (opłata za transport, dostawę i opłaty pocztowe), są podane Klientowi
   w Serwisie w trakcie składania Zamówienia, przed wyrażeniem woli związania się Umową Sprzedaży. Koszty Dostawy są uzależnione od wymiarów oraz wagi Towaru.

  2. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym przy składaniu Zamówienia/opisie Towaru, w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż
   w przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin. Termin wysyłki liczy się od daty powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w pkt 8.16 powyżej.

  3. W przypadku braku Towaru w magazynie, Sprzedawca powiadomi o tym Klienta i wskaże nowy termin wysyłki Towaru lub gotowości do odbioru.

  4. O wysyłce Towaru lub gotowości do jego odbioru, Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na podany przez niego adres e-mail.

  5. Sprzedawca zastrzega możliwość dostawy Towarów osobnymi partiami, bez naliczania dodatkowych opłat.

  6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych opakowania lub Towaru w trakcie Dostawy należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności przedstawiciela firmy transportowej, zgodnie z regulaminem firmy transportowej.

 1. [reklamacje]

  1. Sprzedawca sprzedaje Towary nowe.

  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego Towaru Klient ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi za wady zgodnie z Kodeksem cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony Umowy Sprzedaży wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.

  3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w pkt 3.1. niniejszego Regulaminy adresy Sprzedawcy.

  4. Sprzedawca ustosunkuje się żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeżeli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że uznał żądanie za uzasadnione.

  5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres wskazany w pkt 3.1. niniejszego Regulaminu.

  6. W przypadku, gdy Towary objęte są gwarancją producenta, informacja o jej udzieleniu zawarta jest w opisie Towaru w Serwisie, Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Towaru

 2. [prawo odstąpienia]

  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru.

  3. Konsument który odstępuję od Umowy sprzedaży, odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności Towar nie może być uszkodzony i nosić trwałych śladów użycia.

  4. Aby skutecznie odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umowy Sprzedaży należy wysłać do Sprzedawcy przed upływem powyższego terminu oświadczenie o odstąpieniu pocztą lub na adres e-mail wskazany w pkt 3.1. Konsument może skorzystać ze stanowiącego Załącznik [1] do niniejszego Regulaminu formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku wysłania oświadczenia
   o odstąpieniu na adres e-mail, Sprzedawca przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania takiej informacji pocztą elektroniczną.

  5. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług elektronicznych, Użytkownik traci uprawnienia do korzystania z Konta.

  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty Dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na zwrot płatności w inny sposób.

  7. Towar powinien zostać przekazany lub odesłany Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 3.1. powyżej, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
   w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin ten jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. [ochrona danych osobowych]

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz Klientów na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zamieszczonej w Serwisie Polityki Prywatności.

 1. [prawa i obowiązki Użytkownika]

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami  Regulaminu.

  2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe
   w wyniku jego zachowania niezgodnego z prawem i z postanowieniami Regulaminu.

 2.  [reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych]

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Sprzedawcę można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w pkt 3.1. powyżej.

  2. Reklamacja powinna zawierać:

   1. opis przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj, okoliczności i wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości;

   2. dane kontaktowe składającego reklamację.

  3. Sprzedawca rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż
   w terminie do 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji, jakim została złożona.

 3. [pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

  1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
   z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. [postanowienia końcowe]

  1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca prześle tekst jednolity Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na podany przy rejestracji przez Użytkownika adres
   e-mail, co jest jednoznaczne z wprowadzeniem informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji. Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.

  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

  3. Wszelkie prawa do treści Serwisu są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy.

 

Załącznik [1] formularz odstąpienia od umowy

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Konsumenta)

__________________, dnia ___________________

LARS

ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo

e-mail: bioshox@lars.pl

Adres do zwrotu: ul. Świerkowa 14, Niepruszewo[AB21] 


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Część I [wypełniamy, gdy chcemy odstąpić od umowy sprzedaży towarów]:
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących Towarów:

L.p.

Nazwa towaru

Przyczyna zwrotu

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Numer zamówienia: _________________________________________________

Data odbioru towaru: _______________________________________________

Imię i nazwisko Klienta:  ___________________________________________

Adres Klienta:  ______________________________________________________

Nr rachunku bankowego do zwrotu środków (nie dotyczy przypadku, gdy płatność została wykonana za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – wówczas pieniądze zostaną zwrócone na konto z którego została wykonana płatność):

 

 

Wersja regulaminu w formie pdf. 

 

 

 

 

 

bottom of page