top of page

Polityka Prywatności

Sklepu Internetowego BioShox

 

[1] Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego BioShox zamieszczonego pod adresem https://www.bioshox.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”).

 2. Celem Polityki prywatności jest umożliwienia użytkownikowi Sklepu Internetowego  (zwanym dalej: „Użytkownikiem”) zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez administratora w zakresie danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, a także z przysługującymi Użytkownikom prawami i zasadami korzystania z plików cookies.

[2] Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem jest LARS - Andrzej Szymański sp. z o.o. z siedzibą
  w Niepruszewie (64-320), przy ul. Świerkowej 14, NIP: 7773261077, REGON: 3641684761, e-mail: office@lars.pl. będący właścicielem Sklepu Internetowego (zwany dalej „Administratorem” lub „LARS”).

 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się skontaktować
  z Administratorem w następujący sposób listownie na adres: ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo lub za pośrednictwem e-mail: adm.bioshox@lars.pl.

[3] Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. LARS przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy. LARS nie dokonuje identyfikacji Użytkowników, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem przez Użytkowników Sklepu Internetowego:

 1. rejestracja i korzystanie z konta w Sklepie Internetowym:

 • wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu i utrzymywaniu konta, korzystania z wszelkich funkcjonalności konta (historia zamówień, reklamacje), umożliwienia dokonania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego z wykorzystaniem konta oraz obsługi tych transakcji, rozwiązywania problemów technicznych związanych
  z funkcjonowaniem konta, obsługi zgłoszeń jakie są kierowana w związku
  z korzystaniem z konta, a także kontaktowaniu się w sprawach związanych ze świadczeniem powyższych usług  – w tym zakresie podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną,
  w tym przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, prowadzenia badań i analiz pod kątem funkcjonalności Sklepu Internetowego, korzystania z uprawnień związanych z administrowaniem kontem, marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi zapytań jeżeli nie są one związane wprost
  z wykonaniem umowy, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych
  i mediacyjnych, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, możliwości wykazania przez nas, że dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interesu.

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracji konta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do założenia konta i świadczenia na usług drogą elektroniczną.

 1. złożenia zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 • złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także rozwiązywania problemów technicznych powstałych przy składaniu zamówienia oraz obsługi zgłoszeń jakie są kierowane do nas dotyczących złożonego zamówienia - podstawą przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy,

 • wykonania umowy sprzedaży zawartej poprzez Sklep Internetowy, a także kontaktowania się w sprawach związanych z wykonaniem tej umowy  - podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży,   

 • rozpatrywania złożonych przez reklamacji –podstawą przetwarzania jest nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa dotyczący rękojmi za wady towarów,

 • obsługi zapytań jeżeli nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,  przechowywania danych w celach archiwizacyjnych, a także możliwości wykazania przez nas, że dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa oraz marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora – w tym zakresie podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji tego zamówienia oraz wykonania umowy sprzedaży.

 1. wysyłanie informacji marketingowych/Newsletter

 • wysyłanie informacji marketingowych o promocjach i nowościach w ofercie BioShox i BioShox oraz korzystanie z usługi Newsletter – podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona zgoda, a także nasz prawnie uzasadniony interes – w zakresie prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wysyłania informacji marketingowych oraz Newslettera.

 1. wysyłanie zapytań za pośrednictwem formularzy: Kontaktowego/Zgłoś problem/Zapytaj eksperta

 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem udostępnionego w Sklepie Internetowym odpowiedniego formularza – w tym zakresie podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z danego formularza oraz do udzielenia odpowiedzi na zadane za jego pośrednictwem pytanie.

 

[4] Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności, które dostarczają oraz serwisują nam narzędzia IT z których korzystamy oraz firmom hostingowym. W przypadku Newslettera również podmiotom udostępniającym nam narzędzia do wysyłki newslettera oraz agencjom reklamowym i innych podmiotom współpracującym przy realizacji kampanii reklamowych.

 2. Podmioty wskazane w ust. 1 powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.

 3. W pozostałym zakresie LARS nie przekazuje osobom trzecim jakichkolwiek danych Użytkowników, za wyjątkiem, gdy LARS jest zobowiązany do przekazania danych na uprawnione żądanie organów na podstawie i w trybie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

[5] Bezpieczeństwo przetwarzania  danych osobowych

 1. Celem LARS jest zapewnienie ochrony Użytkownikom i ich danych osobowych w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego.

 2. LARS dba o to by dane osobowe Użytkowników były bezpieczne poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 3. Sklep Internetowy używa szyfrowanej transmisji danych (SSL).

 

[6] Pliki cookies i inne technologie

 1. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), przy czym nie są one wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane w Sklepie Internetowym pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

 2. Sklep Internetowy wysyła pliki cookies do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których korzysta Użytkownik (komputer, smartphone, smartwatch, inne) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności w Sklepie Internetowym. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie tożsamości Użytkowników. Służą LARS do ułatwiania korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zapamiętywania ustawień, takich jak układ strony, a także zapewnienia celem zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu określenia, które strony Sklepu Internetowego odwiedzane są przez Użytkowników najczęściej, jakich przeglądarek internetowych Użytkownicy używają najczęściej lub w celu określenia i analizy ewentualnych błędów Sklepu Internetowego. Pozwalają również tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonuje Sklep Internetowy, co umożliwia jego stałe ulepszanie. LARS

 3. Pomimo tego, jeżeli Użytkownik nie chce by LARS wykorzystywał pliki cookie, może samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej z której korzysta. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych można znaleźć pod podanymi niżej linkami:

 1. Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie za wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 2. Sklep Internetowy przechowuje zapytania http kierowane do serwera LARS. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy url.  Szczegółowy wykaz danych przechowywanych w plikach logów serwera www obejmuje:

  1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (np. komputera Użytkownika);

  2. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;

  3. nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

  4. czas nadejścia zapytania;

  5. pierwszy wiersz żądania http;

  6. kod odpowiedzi http;

  7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;

  8. adres url strony internetowej poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) - w przypadku gdy przejście do Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik;

  9. informacje o przeglądarce Użytkownika;

  10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

 3. Powyżej wymienione dane nie są wykorzystywane do identyfikacji określonych osób, za wyjątkiem Użytkowników w zakresie w jakim korzystają oni z funkcjonalności Sklepu Internetowego wskazanych w pkt [3].2 Polityki.

 4. Pliki z logami przechowywane są przez LARS przez czas niezbędny do administrowania Sklepem Internetowym. LARS wykorzystuje pliki z logami również do celów statystycznych, przy czym generowane statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzającej Sklep Internetowy.

 [7] Okres przechowywania danych osobowych

 1. Przechowujemy dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny do wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną a także wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia), maksymalnie jednak do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

 2. W zakresie danych pozyskanych w związku z korzystaniem z formularzy: Kontaktowego/Zgłoś problem/Zapytaj eksperta przez okres niezbędny dane te będziemy przechowywać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłużej jednak niż przez okres 2 miesięcy.

 3. W zakresie danych pozyskanych w związku z wysyłaniem informacji marketingowych oraz świadczeniem usługi Newsletter dane te przechowujemy tak długo jak nie zostanie  cofnięta zgoda lub do czasu wypisu z Newslettera.

 4. Przechowujemy również dane osobowe przez okres, który wynika z wykonywania przez nas obowiązków (np. podatkowych, rachunkowych) w celu umożliwienia weryfikacji ich wypełnienia przez organy publiczne.

[8] Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Usługi oferowane w ramach Sklepu Internetowego skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym, nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

[9] Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać  sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 2. W przypadku danych, które Użytkownik udostępnił LARS na podstawie swojej zgody i które będziemy przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, Użytkownik ma prawo otrzymać je od nas w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić nas byśmy przesłali je bezpośrednio innemu administratorowi.

 3. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 4. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

[10] Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

 2. W przypadku gdy dane Użytkowników będziemy przetwarzać na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownicy również maja prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

[11] Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

oraz profilowanie

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - będziemy wykorzystywać profilowanie do oceny niektórych informacji o Użytkownikach, w tym do analizy lub prognozy preferencji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, jednak nie będzie to wywoływało żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób nie będzie istotnie wpływać na sytuację Użytkowniów.[AB3] 

 

[12] Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

oraz organizacji międzynarodowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z wysyłką Newsletter mogą być przekazywane do naszych partnerów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na podstawie decyzji Komisji Europejskiej wprowadzającej mechanizm Privacy Shield (Tarcza Prywatności). 

[13] Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron www lub wtyczki mediów społecznościowych. LARS nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie, usługi, produkty, treści lub zasady zachowania prywatności, w tym przetwarzania danych osobowych, obowiązujące na tych stronach lub w mediach społecznościowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony www, Użytkownik zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.

 3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu pośrednictwem e-mail: adm.bioshox@lars.pl

 4. Określone w Polityce zasady zostały sporządzone i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

 

bottom of page